Oversikt | Huset Skjeldrum | Rorbua Edvin | Åsta
Havhesten | Matretter | Åpningstider
          70°Nord 30°Øst | Ekkerøya | Fuglefloget | Gamle dager
                                 Fuglekikking | Fotvandring | Fiske | Kiting | Historie - krigen
                                                                  Bil | Fly | Hurtigruten | Bil på båt/tog
                                                                         Månedens bilde | Nasjonalpark Varanger
Aktuelt
www.ekkeroy.no
Stue vest Stue vest

Varanghalvøya nasjonalpark

Varangerhalvøya nasjonalpark er ganske fersk, den ble opprettet i 2006. Den utgjør et areal på vel 2.000 kvadratkilometer, det vil si at den er en vesentlig del av den store Varangerhalvøya.

Varangerhalvøya er den mest arktisk pregede delen av fastlands-Norge. Plantelivet har arktisk innslag og dyrelivet er også særpreget med blant annet den utryddingstruede fjellreven og stor variasjon i våtmarksfugler.

For å prøve å bevare fjellreven har miljøvernmyndighetene drevet på med en omstridt utrydding av rødreven i Nord-Varanger. Når man kan oppleve slike sosiale reveunger så kan man skjønne at det ikke er like populært hos alle.

På grunn av den sparsomme vegetasjonen er det svært lett å oppdage hvordan landskapet ble omformet under istiden, med store mengder av voller fra transport og smelting av isen. Det er også mange fangstgraver og andre spor fra bosetting tilbake til eldre steinalder, for ca. 6-7.000 år siden.

Fra Ekkerøy er det relativt enkelt å ta seg til og inn i nasjonalparken, landskapet er åpent og lett å orientere seg i. På lavere nivå og i dalene er det terreng med lyngmark, noe myrer og små vann, mens det høyere opp er berg og steinheller.

Se nærmere informasjon fra Miljøverndepartementet.

www.ekkeroy.no Copyright © Ekkerøy AS 2002-2020
All rights reserved - Webmaster